Seniorrejseforsikring

Seniorrejseforsikring til rejser i hele verden for personer over 70 år

Rejser du på ferie med en Gouda Seniorrejseforsikring i kufferten, får du 100% tryghed på rejsen. Vi sidder klar til at hjælpe dig døgnet rundt på Gouda alarmcentral, og du kan få vejledning om alt fra symptomer til medicin. Dansktalende læger og sygeplejersker hjælper dig, hvis uheldet er ude på din rejse.

Seniorrejseforsikringen dækker også tilkaldelse og sygeledsagelse. Hvis du fx har børn eller børnebørn derhjemme, der bliver alvorligt syge, mens du er af sted, kan du komme hurtigt hjem til Danmark. Bliver du syg eller kommer til skade på din rejse, kan dine pårørende komme ud til dig på destinationen.

SYGE-HJEMTRANSPORT HVIS UHELDET ER UDE

Er uheldet ude, er du dækket for syge-hjemtransport på din Gouda Rejseforsikring.

SUPER OG STANDARD

Du kan vælge mellem to dækninger: Super og -Standard. 

DÆKNINGSOMRÅDER

Du kan vælge mellem 4 forskellige geografiske dækningsområder på din seniorrejseforsikring:
EU/EØS, Udvidet Europa, Verden inkl. USA og Verden ekskl. USA.

TILPASNING EFTER DIT BEHOV

En rejseforsikring fra Gouda er fleksibel, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed – alt efter dine behov.

Du kan selv vælge om du vil have dækning for:

  • Personlige ejendele
  • Feriekompensation

ER DU FOLKE- ELLER FØRTIDSPENSIONIST?

Som følge af en ny lov pr. 1. juli 2010 skal alle folke-og fortidspensionister fremover oplyse til kommunen, hvis de tager på ferie til lande uden for EU/EØS og Schweiz (undtagen Grønland og Færøerne) i mere end to måneder. Læs mere på Borger.dk.

VED REJSER TIL EU/EØS LANDE:

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. 

Hvis du i tilfælde af hospitalsindlæggelse, lægebehandling mv., har stået for egenbetaling, skal du indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Læs hvordan du anmelder en skade her.

Står du i den situation, at den pågældende læge eller klinik, ikke vil acceptere dit blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Vælger du at betale det fulde beløb på stedet, skal du søge refusion hos din kommune. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger refusion, skal du kontakte din kommune. 

Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin.

MAKSIMAL DÆKNING I 3 MÅNEDER

Denne forsikring dækker kun på rejser, der varer i op til 3 måneder. Skal du rejse i længere tid, er du ikke dækket af denne forsikring.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE LIDELSE/SYGDOM?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er 100 % stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. 

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen. 

Læs mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse nedenfor. 

Spørgsmål du skal stille dig selv INDEN du søger forhåndsgodkendelse:

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen (6 måneder for rejser over en måned) 

1. Været indlagt? 
2. Været til læge uden for almindelig kontrol? 
3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse medicin) 
4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling? 

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du søge forhåndsgodkendelse. Såfremt din kroniske eller eksisterende lidelse ikke har givet anledning til at svare ja til et af ovenstående spørgsmål, behøver du ikke søge forhåndsgodkendelse. 

Når du søger om forhåndsgodkendelse, vil du modtage et skriftligt svar, som kan være: 

1. En ubetinget forhåndsgodkendelse 
2. En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) 
3. Et afslag. 

Det betyder, at der skelnes mellem en fuld dækning uden forbehold, en dækning med forbehold for din kroniske lidelse, eller at vi ikke kan dække dig. I visse tilfælde har vi behov for yderligere oplysninger, og du vil modtage et brev fra os vedrørende dette. 

Du skal henvende dig til Gouda for at få tilsendt en blanket til forhåndsgodkendelse. Kontakt Gouda salgsafdeling på gouda@gouda.dk eller tlf.: 88 20 88 20. Det koster 200 kr. at få behandlet en ansøgning om forhåndsgodkendelse, dog 300 kr. ved hastebehandling. Du kan normalt forvente svar inden for 5 arbejdsdage, fra vi har modtaget din ansøgning og betaling. 

FÆLLESBETINGELSER

Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 820

A SYGDOM 
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v.Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme. 

B HJEMTRANSPORT 
Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

C 24 TIMERS LÆGEVAGT
Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

D TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

E PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

F LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

G ULYKKE
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykke opstået som følge af skisport.

H PRIVATANSVAR
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

I RETSHJÆLP I UDLANDET
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

J HJEMKALDELSE
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (forældre, børn, børnebørn, oldebørn og søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

K TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

L FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen. 

M FERIEBOLIGSIKRING 
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter. 

N SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 
Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

O REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

P FORSINKET HJEMREJSE
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Q PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan tilvælges)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50%, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

R BAGAGEFORSINKELSE
Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

S FERIEKOMPENSATION (kan fravælges)
Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser du sammen med en ægtefælle eller samlever, får I begge økonomisk kompensation – hvis I begge har tegnet dækning for feriekompensation.

Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales der alene kompensation til den skadelidte. 

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning,  vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte  forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 50141816.)

DÆKNINGSOVERSIGT

DÆKNING SUPERSTANDARD
ASYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
Ubegrænset1.000.000
BHJEMTRANSPORTUbegrænsetUbegrænset
CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt
Døgnet rundtDøgnet rundt
DTANDLÆGEBEHANDLING OG
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling


15.000
3.000


8.000
2.500

E

PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig


Ubegrænset
50.000
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000


1.000.000
50.000
75.000
50.000
50.000
25.000

FLÆGELIG FEJLBEHANDLING1.000.000500.000
G

ULYKKE 
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald


100.000
50.000
10.000
200.000


62.500
25.000
4.000
125.000

H

PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade


10.000.000
5.000.000


5.000.000
2.000.000

IRETSHJÆLP I UDLANDET100.00075.000
JHJEMKALDELSE Ubegrænset30.000
KTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE2 personer1 personer
L

FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter

Ubegrænset
Hele rejsen

10.000
Kun ved første udrejse fra DK

MFERIEBOLIGSIKRING20.00010.000
 SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ10.0003.000
REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport
2.5002.000
PFORSINKET HJEMREJSE2.500
dog maks. 500/døgn
Ikke dækket
QPERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring10.000
3.0007.000
2.000